Bezpieczeństwo i prawo drugiego stopnia studia stacjonarne

(propozycje proseminariów na rok akademicki 2019/2020)

 1. System bezpieczeństwa narodowego RP
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
 3. Polityka i strategia bezpieczeństwa
 4. Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa
 5. Bezpieczeństwo jednostki a ochrona praw człowieka
 6. Konflikty zbrojne we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 7. Bezpieczeństwo finansowe państwa
 8. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa RP
 9. Bezpieczeństwo UE
 10. Ustrój konstytucyjny RP
 11. Prawo administracyjne w bezpieczeństwie
 12. Procedury administracyjne w bezpieczeństwie
 13. Bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe
 14. Bezpieczeństwo militarne i prawo konfliktów zbrojnych
 15. Zatrudnienie w służbach mundurowych
 16. Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych

Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

                                                                                   dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB